Dołącz swoje zdjęcie, jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają osoby, które do Ciebie pasują. Dodaj zdjęcie +
Ta opcja jest dostępna dla użytkowników PremiumAby móc wprowadzać swoje własne odpowiedzi na zadane Ci pytania - zostań użytkownikiem Premium Bądź premium »
     

 
 
     
     
 

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SYMPATIA PLUS

 

§ 1
Wstęp

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego SympatiaPlus.pl, prowadzonego przez spółkę ONET S.A. , z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 734-00-09-469, email: kontakt@sympatiaplus.pl; telefon 12 277 4241, fax 12 277 49 99 (dalej: „SympatiaPlus.pl”).

 

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu SympatiaPlus.pl.

 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego SympatiaPlus.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

§ 2
Definicje

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

 

Serwis/Serwis Sympatia Plus - towarzyski serwis internetowy Sympatia Plus znajdujący się pod adresem internetowym www.sympatiaplus.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) będącą własnością Onet S.A. z siedzibą w Krakowie, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności;.

 

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Onet S.A., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (wniesiony w całości), NIP: 734-00-09-469.

 

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

 

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie).

 

Abonent - Użytkownik serwisu posiadający jeden z wykupionych Kont Premium lub Kont SuperPremium.

 

Abonament – okres czasu świadczenia usługi płatnej (czas trwania Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium).

 

Użytkownik Konta Premium - Użytkownik serwisu posiadający Konto Premium.

 

Użytkownik Konta SuperPremium – Użytkownik serwisu posiadający Konto SuperPremium.

 

E-mail / Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

 

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.).

 

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, upublicznianych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie.

 

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, upublicznione przez Użytkownika i następnie przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

 

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści upublicznionych i następnie przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

 

Dopasowania – profile rekomendowane Użytkownikowi na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas wypełniania testu doboru partnerskiego oraz dodatkowych kryteriów w określonych przez Użytkownika w Profilu.

 

Wybierz sam – funkcjonalność dodatkowa, która polega na losowym wybieraniu maksymalnie 20 propozycji Profili dziennie spośród tych, które nie spełniają kryteriów dopasowania.

 

Konto Darmowe to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika serwisu. W ramach Konta Darmowego użytkownik otrzymuje Dopasowania w liczbie nie większej niż 3 dziennie, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie Dopasowań, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie funkcjonalności Wybierz sam, dodawanie wybranych osób do listy Ulubionych, wysyłanie 100 (stu) uśmiechów miesięcznie, wysłanie 1 (jednej) wiadomości na dobę i tylko raz do określonego użytkownika.

 

Certyfikat Wiarygodności Profilu – to opcjonalna funkcjonalność, która polega na oznaczeniu profilu danego Użytkownika jako zweryfikowanego na jego życzenie. Weryfikacja jest możliwa na podstawie skanu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

Konto Premium - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu status Abonenta. W ramach Konta Premium użytkownik otrzymuje Dopasowania w liczbie nie większej niż 10 dziennie, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie Dopasowań, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie funkcjonalności Wybierz sam, wysyłanie nieograniczonej liczby uśmiechów oraz wiadomości.

 

Konto SuperPremium - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu status Abonenta. W ramach Konta Premium użytkownik otrzymuje Dopasowania w liczbie nie większej niż 10 dziennie, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie Dopasowań, możliwość przeglądania profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany w obrębie funkcjonalności Wybierz sam, wysyłanie nieograniczonej liczby uśmiechów oraz wiadomości, priorytetową obsługę BOK (odpowiedź w ciągu 24 h od zgłoszenia), otwartą pocztę, możliwość zdobycia Certyfikatu Wiarygodności Profilu.

 

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

 

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu.

 

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamanie.

 

Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie; stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.

 

Materiały - teksty, opracowania, obrazy, multimedia oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

 

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 

1. Właścicielem Serwisu jest ONET S.A., z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 734-00-09-469, email: kontakt@sympatiaplus.pl; telefon 12 277 4241, fax 12 277 49 99.

 

2. Funkcjonalność. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu (aplikacja i inne narzędzia informatyczne) prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

 

3. Interoperacyjność. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows))  umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest  korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK SympatiaPlus.pl.

 

4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności serwisu są  dostępne dla umowy bezpłatnej w momencie kiedy Użytkownik zakończy proces rejestracji. Aby zachować możliwość korzystania Użytkownik musi aktywować konto klikając na link wysłany w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu – Pakiet Darmowy przez Administratora.

 

5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest ONET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.

 

6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), mogą zakłócić lub nawet uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z Serwisu: Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie, (uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie adresu E-mail Loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie.

Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas - po upływie 100 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie - Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera, z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu - tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

 

§ 4
Usługi

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeglądaniu Stron Użytkowników itp. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili inne) oraz jego poszczególne usługi mogą być dostępne jedynie dla użytkownika Internetu, który posiada Konto w Serwisie.

 

2. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

 

3. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika i dokonywane poprzez ich aktywację. Po wpłynięciu środków na konto Administratora Użytkownicy Konta Premium lub Konta SuperPremium (wszystkie usługi właściwe dla Konta Premium oraz certyfikat „Wiarygodny Profil”, otwartą pocztę, priorytetową obsługę klienta) mogą w pełni korzystać ze wszystkich bezpłatnych usług Serwisu, a także z dodatkowych funkcji, w szczególności z możliwości nieograniczonej komunikacji między Użytkownikami. Użytkownik przed wykupieniem płatnego Konta Premium i Konta SuperPremium zostanie poinformowany o płatnych usługach i warunkach płatności.

 

4. Zakres usług płatnych Serwisu dostępny jest dla członków Konta Premium oraz Konta SuperPremium po wpłynięciu środków na rachunek Administratora, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Tabela kosztów i usług serwisu Sympatia Plus.

 

5. Uzyskanie statusu Abonenta dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wniesieniu opłaty aktywacyjnej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Tabela kosztów i usług serwisu Sympatia Plus.

 

6. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnej tj. Konta Premium lub Konta SuperPremium (dostęp do funkcjonalności płatnej), po wpłynięciu środków na konto Administratora oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia (14 dni), co równoznaczne jest z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na Konto Premium lub Konto SuperPremium. Jeżeli Użytkownik, po wpłynięciu płatności na rachunek Administratora,  nie rozpocznie korzystania z funkcjonalności płatnej  ma  prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

6.1 Warunki odstąpienia opisuje § 9 Regulaminu. W zależności od wybranego Pakietu Premium bądź Dodatkowej usługi płatnej zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Tabela kosztów i usług serwisu Sympatia Plus – załącznik ten stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Usługa płatna świadczona jest przez Administratora na czas określony zgodnie z wybraną opcją.

6.2 Szczegółowe warunki w tym zamawiania i wypowiadania usług płatnych z metodą płatności automatycznego przedłużania opisane są szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Tabela kosztów i usług serwisu Sympatia Plus – załącznik ten stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

7. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

 

8. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie

 

1. Serwis SympatiaPlus.pl został stworzony w celu kojarzenia Użytkowników za pomocą profesjonalnego testu psychologicznego. Użytkownicy Konta Premium i Konta SuperPremium mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu.

 

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

 

3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.

 

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

 

5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu Loginie/ adresie e-mail zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

 

6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.

 

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

i. adres e-mail;

ii. hasło do Konta;

iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Onet S.A z siedzibą w Krakowie wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.

d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej;

e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

 

8. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 8 lit. c, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) w związku z brzmieniem i na zasadach określonych w § 8 pkt 13 Regulaminu;

c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także - w razie konieczności - wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

 

9. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 

10. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu, a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

 

11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) - niespełnienie tego wymogu może spowodować zablokowanie Strony Użytkownika.

 

12. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie jego Profilu w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż dany Użytkownik zawiesił swój Profil), Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, a Profil usunięty z Bazy Profili - bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem i przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia.

 

13. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach Pomocy.

 

14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

 

14. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

 

15. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie Spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

16. Ze względu na charakter Serwisu niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie  informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest:

a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem (np. w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Serwisu),

b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników o fakcie korzystania lub niekorzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o przynależności do Konta Premium lub Konta SuperPremium, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

 

§ 6
Blokada i usunięcie konta

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora - jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

f) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

g) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

§ 7
Reklamacje

 

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów.

 

2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

 

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@sympatiaplus.pl lub listownie na adres: Onet S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem: Sympatia Plus.

 

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie  14 dni  od dnia otrzymania  reklamacji.

 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  4 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

 

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

9. Spory pomiędzy Onet a konsumentem dotyczące Usługi Pakiet Premium lub Dodatkowe Usługi Płatne (dostarczania treści cyfrowych) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

 

10. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

 

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

5. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyłączenie Serwisu, opisane w zdaniu poprzednim, zostanie uwzględnione w rozliczeniach z Użytkownikami.

 

7. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną i niezależną od Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych - zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

 

11. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Sympatia Plus, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu, we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

 

13. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: kontakt@sympatiaplus.pl lub pocztą tradycyjną na adres Onet S.A, ul. Pilótow 10, 31-462 Kraków.

 

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium lub SuperPremium w serwisie SympatiaPlus.pl bez podania przyczyny.

 

2. Termin na  odstąpienie od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwila aktywacji konta w zakresie Pakietu Darmowego, a w zakresie Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium od momentu otrzymania płatności przez Administratora. Informacja o otrzymaniu płatności za Pakiet Premium lub Pakiet SuperPremium przez Administratora zostaje wysłana na wskazany w profilu adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu tej płatności. Od tej chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.

 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika jednoznacznej informacji o odstąpieniu jeden z adresów podanych poniżej:

Onet SA

Ul Pilotów 10

31-462 Kraków

Z dopiskiem SympatiaPlus.pl

lub faksem na numer 12 277 49 99

lub drogą mailowa na adres reklamacje@sympatiaplus.pl

o treści według poniższego wzoru:

Adresat:

ONET S.A., z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 734-00-09-469, email: kontakt@sympatiaplus.pl;

fax 12 277 49 99.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Pakiet Premium…. (prosimy wpisać rodzaj) lub Pakiet SuperPremium w serwisie SympatiaPlus.pl

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej (§ 9 pkt 2). Po otrzymaniu tych informacji SympatiaPlus.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.

 

6. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator  został  poinformowana o odstąpieniu od umowy.

 

7. Utrata prawa do odstąpienia od Umowy - w przypadku Użytkownika Pakietu Darmowego konieczne z funkcji „Usuń konto” opisane § 5 pkt 14.

Administrator informuje, iż

a. W przypadku Usługi Pakiet Darmowy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu Darmowego poprzez klikniecie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Darmowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza ze jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie ze nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827),

b. W przypadku Usługi Pakiet Premium lub Pakietu SuperPremium rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu Premium lub Pakietu SuperPremium po wpłynięciu płatności do Administratora oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Darmowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownik chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827),

c. Potwierdzenie zawarcie umowy na Pakiet Darmowy lub Pakiet Premium  lub Pakiet SuperPremium oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 10
Zmiany Regulaminu

 

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/.

 

 

Załącznik nr 1 Tabela kosztów i usług serwisu Sympatia Plus

 

Załącznik nr 2 Polityka prywatności